** เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องลายผ้าพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผ่าน เว็บแอพพลิเคชัน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) **

ข้อมูลลายผ้า


ลาย หมากนัดลาย หมากนัด
ชื่อผู้ผลิต นางนิวาท พรหมส่วน
สังกัดกลุ่ม ทอผ้าฝ้ายบ้านต้นผึ้ง
ที่อยู่ปัจจุบัน 162 บ้านต้นผึ้ง ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน
ผ้าใช้สำหรับ ผ้าถุง
รางวัลที่ได้รับ -
อื่น ๆ -


ลายผ้าหลัก : หมากนัดลายประกอบ : ต้นสนเล็ก